Algemene voorwaarden SkinXperience

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing verklaard voor zover niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en zijn van toepassing voor alle behandelingen en/of transacties tussen de cliënt en de huidspecialist van Skin-Xperience.

Inspanningen
De huidspecialist van Skin-Xperience zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De huidspecialist zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
Bij verhindering voor een afspraak moet dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de huidspecialist worden gemeld. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening worden gebracht. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de verloren tijd, zonder prijsreductie, worden ingekort op de behandeling. De huidspecialist van Skin-Xperience moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Betaling 
Skin-Xperience vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
Cadeaubonnen kunnen tot maximaal 1 jaar na aankoopdatum worden ingewisseld tegen die diensten of producten zoals vermeld op de cadeaubon en kunnen niet tegen contanten worden ingeleverd.
Bij inlevering van cadeaubonnen vindt geen restitutie plaats, bijbetaling voor een dienst of product is mogelijk. Het bedrag van de cadeaubon wordt dan in mindering gebracht op het totaalbedrag van de behandeling of het product.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de huidspecialist vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de huidspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Skin-Xperience neemt persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Deze gegevens van de cliënt worden opgeslagen volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Skin-Xperience zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding
De huidpecialist is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Skin-Xperience is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Huidenzo is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Garantie
Skin-Xperience geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
 De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
 De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, niet heeft opgevolgd.
 De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Beschadiging & diefstal
Skin-Xperience heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Skin-Xperience meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Skin-Xperience. Deze moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de huidspecialiste de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Skin-Xperience en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie van de Huidspecialist.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de huidspecialiste het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

Recht
Op elke overeenkomst tussen Skin-Xperience en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst

CONTACT

Skin Xperience

Birgit Kruger

De Breide 5, 6983HG Doesburg

Tel: 0313 476 372

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Webshop: Gezonde Huid Shop

 

 

OPEN

Maandag: Gesloten

Dinsdag: 09:30 - 18:00

Woensdag: 09:30 - 18:00

Donderdag: 09:30 - 18:00

Vrijdag: Gesloten

Zaterdag: Gesloten

Zondag: Gesloten

NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

. Zoeken